BP-Led Shah Deniz 2 Natural Gas Behemoth Starts Up in Caspian SeaBP-Led Shah Deniz 2 Natural Gas Behemoth Starts Up in Caspian Sea
Source: Natural Gas IntelPublished on 2018-07-03
BP-Led Shah Deniz 2 Natural Gas Behemoth Starts Up in Caspian Sea
Source: Natural Gas IntelPublished on 2018-07-03
X